10 lat w Unii – 10 lat dotacji z PARP

  • Fot. Archiwum PARP
    Fot. Archiwum PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej wspierała firmy w ramach pomocy przedakcesyjnej. Skala pierwszych funduszy pomocowych była niewielka – około 200 mln euro dotacji rocznie. Nie kwoty jednak były wówczas najważniejsze, a możliwość praktycznego zapoznania się z mechanizmami stosowanymi w ramach polityki spójności. Po akcesji – w 2004 r. –  kwoty te urosły do dziesiątek miliardów euro. W nowej perspektywie finansowej w ramach polityki spójności na Polskę przypada 82,5 mld euro, co czyni ją zdecydowanie największym beneficjentem tej polityki w całej Unii. Część pieniędzy trafi do przedsiębiorców poprzez projekty realizowane we współpracy z Agencją.

Do tej pory dzięki pieniądzom publicznym z PARP przedsiębiorcy zmobilizowali na cele rozwojowe blisko 50 mld zł. Według Business Centre Club działania PARP wygenerowały około 3 proc. wydatków inwestycyjnych w kraju. Zbudowaliśmy system, który w latach 2014–2020 ma pobudzać innowacje i zacieśniać współpracę nauki i biznesu. Wspieramy konkurencyjność i innowacyjność polskich firm. Dotowane przez nas projekty inwestycyjne już w okresie realizacji przynosiły średnio 17 nowych miejsc pracy na przedsiębiorstwo. Przyglądając się z kolei kondycji firm, które skorzystały ze wsparcia PARP, obserwujemy bardzo dynamiczny wzrost wskaźników finansowych – w ciągu dwóch lat od zakończenia projektów przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wzrosły o ponad jedną trzecią. W tym samym okresie udział eksportu w przychodach zwiększył się średnio o 4 proc., a w przypadku beneficjentów dotacji inwestycyjnych – o 7 proc.

Od lat staramy się zachęcać przedsiębiorców do angażowania się w projekty innowacyjne (samodzielnie czy we współpracy z jednostkami naukowymi) oraz do podejmowania działań na rynkach zagranicznych.

Nowa perspektywa będzie odgrywać szczególną rolę dla rozwoju Polski. Wyzwaniem, przed którym stoją w tej chwili polskie firmy, jest potrzeba wprowadzania na rynek innowacji. Powoli kończą się dotychczasowe zasoby związane z chłonnością rynku i przewagą niższych kosztów pracy.

Niestety, jak pokazują doświadczenia państw najbardziej rozwiniętych, bodźce czysto rynkowe są zbyt słabe, aby gospodarka osiągnęła optymalny poziom zaangażowania zasobów w działalność innowacyjną.

We współczesnej gospodarce zachodzą liczne procesy – lawinowo przyrastająca wiedza, wzrost znaczenia kapitału intelektualnego, rosnąca konkurencja i postępująca globalizacja napędzana ICT – które faworyzują gospodarki nastawione na tworzenie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. W takich warunkach pojedyncze aktywności na rzecz MSP mają ograniczoną skuteczność i wpływ na ekonomię. Dla osiągnięcia wyraźnych efektów konieczne jest przekroczenie masy krytycznej działań przenikających całą strukturę gospodarki i zachodzące w niej procesy w taki sposób, aby sprzyjały kreatywności i innowacyjności.

Ta masa krytyczna to trzy główne obszary, w których instytucje publiczne mogą wpływać na potencjał rozwojowy MSP. Pierwszy dotyczy ogólnego klimatu prowadzenia działalności gospodarczej, a w szczególności działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej (kształtowany głównie przez otoczenie regulacyjno-administracyjne). Drugi związany jest z długoterminowym inwestowaniem w edukację i wymagane przez rynek kompetencje, sprzyjające innowacyjności i tworzące podstawy dla rozwoju opartego na innowacjach. Trzeci obszar dotyczy skutecznego mechanizmu stymulowania aktywności innowacyjnej, w przedsiębiorstwach i poprzez instytucje z otoczenia biznesu, który bezpośrednio pobudza rynek do działalności prorozwojowej.

W nowej perspektywie potrzebujemy otwarcia na innowacje.


Bożena Lublińska-Kasprzak

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, przewodnicząca kapituły konkursu Polski Produkt Przyszłości, członek zarządu The European Network of Innovation Agencies.

 

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.