Potrzebujemy poczucia odpowiedzialności za historię

  • Fot. FTT
    Fot. FTT

Z uwagi na tradycję i pełną tragicznych wydarzeń historię warto kultywować pamięć o dawnej Polsce, chronić wyjątkowe obiekty, w tym obrazy i przedmioty codziennego użytku naszych przodków.  Od wczesnej młodości interesowała mnie historia, nie tylko Radziwiłłów czy innych rodzin arystokratycznych, ale też dzieje Polski i kultywowanie pamięci o wyjątkowych rodakach. A trzeba pamiętać, że w czasach mojej młodości wiedza o przedwojennej Polsce, a szczególnie przedstawicielach arystokracji i tradycji ziemiańskich, była bezwzględnie zatajana i pomijana.
Zgodnie z rodzinną tradycją wspieram różne przedsięwzięcia naukowe i kulturalne w Polsce, na Litwie i Białorusi. Większość z nich związana jest z kultywowaniem historii i spuścizny Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz wspólnych dziejów trzech krajów. W 2017 r. powołałem Fundację Trzy Trąby. Jednym z pierwszych działań fundacji była reaktywacja ponad 100-letniej manufaktury majoliki w Nieborowie, którą pod koniec XIX w. założył ówczesny właściciel Nieborowa – Michał Piotr Radziwiłł. Fundacja wspiera darowiznami Muzeum w Nieborowie, Muzeum Narodowe w Warszawie i Muzeum Narodowe w Krakowie. Wspólnie z tym pierwszym zorganizowaliśmy już dwie wystawy. Najnowsza podejmuje temat „Matki Boskiej Loretańskiej Sobieskich” –  obrazu znalezionego przez Jana III Sobieskiego po wiktorii wiedeńskiej w 1683 r. Można ją oglądać do 15 września br. Natomiast w październiku odbędzie się wielka wystawa pamiątek Radziwiłłowskich w Pałacu Wielkich Książąt w Wilnie. W projekcie tym weźmie udział blisko 10 polskich muzeów. Fundacja Trzy Trąby nie zapomina także o działalności charytatywnej na rzecz osób chorych i niezamożnych.
W ostatnim czasie otrzymałem informację, że w Peru znajdują się zaginione obrazy z kolekcji Potockich. Po jej potwierdzeniu podjąłem rozmowy z Michałem Sobańskim i jego Fundacją im. Feliksa hr. Sobańskiego i zdecydowaliśmy się na połączenie sił. Wspólnie podjęliśmy starania o sprowadzenie do Polski – jak się okazało – 20 obrazów. Są wśród nich m.in. portrety królów Stefana Batorego i Jana III Sobieskiego czy podobizny Julii Potockiej i Elizy Radziwiłłówny.
Nie pierwszy raz angażuję się z Michałem Sobańskim we wspólne projekty. Wspieramy też m.in. Muzeum Narodowe w Warszawie w związku z organizacją kolejnych wystaw. Łączy nas przekonanie, że warto przypominać o dawnej Polsce, rodzinach arystokratycznych i ziemiańskich. W tym roku przekazaliśmy Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku unikatową figurę marszałka.
Jestem głęboko przekonany, że w imię szacunku dla pokolenia mojego ojca i dziadków warto zachować pamięć o przedwojennej Polsce i jej tradycjach. Dzięki naszym działaniom mogę mieć satysfakcję, że kolejne wydarzenia upamiętniające historię Polski są organizowane przy udziale Fundacji Trzy Trąby.
Zarówno w Polsce, jak i w Europie rośnie popularność przekonania, że elity miały swój czas i ten czas się skończył. Szczególnie w naszym kraju potrzebne jest poczucie odpowiedzialności za historię oraz społeczne zaangażowanie patriotów, którym się udało w okresie transformacji i którzy teraz mogą udzielać wsparcia tam, gdzie jest ono potrzebne.
Za podstawowe wyzwania dla rozwoju filantropii indywidualnej w Polce uważa się m.in. promowanie jej idei, profesjonalne wspieranie tego rodzaju działalności, jak również wprowadzenie bardziej przyjaznych uregulowań prawno-podatkowych, sprzyjających hojności darczyńców. Istotnym elementem jest tu prawo o fundacjach, które pochodzi z 1984 r. – od tego czasu niewiele się zmieniło. Ustawa jest w wielu obszarach niedoprecyzowana, co jest zagrożeniem szczególnie dla fundacji, które mają znaczniejsze zasoby finansowe, angażują się w działania polityczne lub promują różne wartości światopoglądowe, które budzić mogą zastrzeżenia tej czy innej władzy. Niektóre przepisy ustawy o fundacjach z 1984 r. są niezgodne z Konstytucją RP. Dziwne, że dotychczas nie podjęto żadnej inicjatywy ustawodawczej, która mogłaby ulepszyć prawo o fundacjach.

 Maciej Radziwiłł


Założyciel Fundacji Trzy Trąby

 

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.