Bój o CPK – korzyści, szanse, ryzyka, wyzwania

CPK był sztandarowym projektem rozwojowym poprzedniej ekipy rządzącej. I choć padło w temacie wiele słów, kreślono wizję świetlanej przyszłości, realizacja megalotniska utknęła, zanim się na dobre zaczęła. Ówczesna opozycja potępiała w czambuł ideę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Gdy jednak sama przejęła władzę, przyjmuje bardziej zniuansowane podejście, a jej niektórzy przedstawiciele przebąkują o potencjalnych korzyściach. Nie bez znaczenia jest też duża społeczna aprobata dla pomysłu. Przyjrzyjmy się zatem, jakie potencjalnie korzyści oraz jakie wyzwania wiążą się z budową CPK.

Na czym w ogóle zarabia lotnisko

Aby rozumieć, czy taka inwestycja w ogóle się opłaca, trzeba przyjrzeć się, skąd lotniska mają pieniądze, jak generują zysk. Zatem – lotniska osiągają dochody lotnicze i pozalotnicze.

Dochody lotnicze

Obejmują opłaty pobierane od linii lotniczych za korzystanie z obiektów lotniska, takich jak pasy startowe, drogi kołowania i bramy terminali. Opłaty te opierają się na takich czynnikach, jak masa samolotu, liczba pasażerów i opłaty za lądowanie.

Dochody pozalotnicze

Porty lotnicze uzyskują również dochody ze źródeł niezwiązanych bezpośrednio z lotnictwem. Może to obejmować:

Koncesje terminalowe: umowy najmu i podziału przychodów ze sklepami, restauracjami, sklepami wolnocłowymi i innymi firmami działającymi na terenie terminali lotniskowych.

Parkowanie: Opłaty pobierane od pasażerów i gości za parkowanie pojazdów na parkingach lub w garażach będących własnością lotniska.

Dochód z wynajmu: z wynajmu powierzchni na lotnisku dla biur, wypożyczalni samochodów, hoteli i innych firm.

Reklama: przychody generowane z powierzchni reklamowej na terenie lotniska, w tym wyświetlaczy cyfrowych, banerów i obszarów sponsorowanych.

Transport naziemny: Opłaty naliczane przez postoje taksówek, usługi wahadłowe, wypożyczalnie samochodów i innych dostawców transportu naziemnego działających na lotnisku.

Działalność cargo: Dochody z obiektów i usług przeładunku towarów, w tym magazynowania, przeładunku i przetwarzania frachtu lotniczego.

Fundusze i dotacje rządowe: Niektóre lotniska otrzymują wsparcie finansowe od podmiotów rządowych w formie bezpośredniego finansowania lub dotacji na rozwój infrastruktury, poprawę bezpieczeństwa lub inne projekty.

Opłaty pasażerskie (PFC): w niektórych krajach lotniska mogą pobierać opłaty PFC, czyli opłaty pobierane od pasażerów w ramach zakupu biletu. Opłaty te są zazwyczaj wykorzystywane do finansowania projektów ulepszeń portów lotniczych.

Dzierżawa terminali: Linie lotnicze i inni najemcy mogą wynajmować powierzchnię terminala na potrzeby kas biletowych, bramek, poczekalni i innych potrzeb operacyjnych, zapewniając portowi lotniczemu stałe źródło przychodów.

Inwestycje i finansowanie: Porty lotnicze mogą również generować dochody w drodze inwestycji, pożyczek lub ustaleń finansowych, wykorzystując obligacje przychodowe lub inne instrumenty finansowe do finansowania projektów rozbudowy lub renowacji.

KORZYŚCI Z CPK

Posiadanie dużego lotniska, które pełni funkcję węzła komunikacyjnego, może być bardzo korzystne dla kraju, w którym się znajduje. Oto kilka powodów:

Wzrost gospodarczy

Duże lotnisko może stymulować wzrost gospodarczy, przyciągając przedsiębiorstwa, inwestycje i turystykę. Służy jako brama dla handlu międzynarodowego i handlu, ułatwiając przepływ towarów i osób.

Tworzenie miejsc pracy

Porty lotnicze generują możliwości zatrudnienia bezpośrednio poprzez swoją działalność (np. personel lotniska, personel ochrony, ekipy konserwacyjne) i pośrednio poprzez powiązane przedsiębiorstwa (np. linie lotnicze, punkty sprzedaży detalicznej, usługi hotelarskie).

Łączność

Duży węzeł lotniczy poprawia łączność zarówno w kraju, jak i za granicą. Pozwala na wygodne połączenia lotnicze, skracając czas podróży i zwiększając dostępność do różnych miejsc docelowych. Jest to szczególnie istotne w przypadku krajów o rozproszonej populacji lub zróżnicowanej działalności gospodarczej.

Handel i turystyka

Dobrze skomunikowany węzeł lotniczy może pobudzić handel, ułatwiając przepływ towarów i usług przez granice. Przyciąga także turystów, ponieważ łatwiejszy dostęp zachęca większą liczbę odwiedzających do odkrywania atrakcji kraju, co prowadzi do zwiększenia przychodów z działalności związanej z turystyką.

Inwestycje zagraniczne i możliwości biznesowe

Kraj z ważnym węzłem lotniczym jest często postrzegany jako bardziej atrakcyjny dla zagranicznych inwestorów i przedsiębiorstw. Łatwy dostęp do rynków globalnych może zachęcić międzynarodowe korporacje do tworzenia regionalnych central lub rozszerzania działalności na terenie kraju.

Wymiana kulturalna i dyplomacja

Lotniska służą jako międzynarodowe bramy, w których współdziałają ludzie z różnych kultur. Mogą promować wymianę kulturalną i rozwijać stosunki dyplomatyczne, ułatwiając podróżowanie urzędnikom rządowym, dyplomatom, naukowcom i turystom.

Rozwój infrastruktury

Obecność dużego lotniska często napędza rozwój infrastruktury w jego sąsiedztwie, na przykład ulepszone sieci transportowe (drogi, linie kolejowe) i projekty rozwoju obszarów miejskich. Może to prowadzić do ogólnej poprawy jakości życia i rozwoju regionalnego.

NAJWIĘKSZE WYZWANIA I RYZYKA

Przekroczenia kosztów

Duże projekty infrastrukturalne, takie jak lotniska, często są narażone na ryzyko przekroczenia kosztów z powodu nieprzewidzianych okoliczności, takich jak zmiany w wymogach regulacyjnych, wyzwania geologiczne lub nieoczekiwane opóźnienia w budowie. Skuteczne zarządzanie kosztami projektu ma kluczowe znaczenie dla zapobiegania problemom budżetowym.

Opóźnienia w budowie

Opóźnienia w harmonogramie budowy mogą wystąpić z powodu różnych czynników, w tym niekorzystnych warunków pogodowych, strajków pracowników, problemów z pozwoleniami lub zakłóceń w łańcuchu dostaw. Opóźnienia te mogą mieć wpływ na harmonogram projektu i zwiększać koszty.

Wpływ na środowisko

Budowa dużego lotniska może mieć znaczące skutki dla środowiska, w tym zniszczenie siedlisk, zanieczyszczenie powietrza i wody, zanieczyszczenie hałasem i zakłócenie ekosystemów. Niezbędne jest łagodzenie tych skutków poprzez zrównoważone praktyki projektowe i środki łagodzące dla środowiska.

Sprzeciw społeczności

Projekty budowy lotnisk często spotykają się ze sprzeciwem społeczności lokalnych ze względu na obawy związane z zanieczyszczeniem hałasem, zwiększonym natężeniem ruchu, przesiedleniami mieszkańców i degradacją środowiska. Angażowanie się z zainteresowanymi stronami i rozwiązywanie ich problemów poprzez przejrzystą komunikację i docieranie do społeczności jest niezbędne do uzyskania wsparcia dla projektu.

Ograniczenia infrastrukturalne

Budowa dużego węzła lotniczego wymaga solidnej infrastruktury umożliwiającej obsługę zwiększonego ruchu pasażerskiego i towarowego. Wyzwania mogą pojawić się przy modernizacji sieci transportowych (drogi, linie kolejowe, transport publiczny), mediów (woda, energia elektryczna, telekomunikacja) i innych niezbędnych usług, aby dostosować się do potrzeb lotniska.

Względy bezpieczeństwa

Lotniska są ważnymi celami zagrożeń bezpieczeństwa, w tym terroryzmu, sabotażu i cyberataków. Zapewnienie bezpieczeństwa i odporności infrastruktury, systemów i operacji lotniskowych ma ogromne znaczenie dla ochrony pasażerów, pracowników i krytycznych zasobów.

Wyzwania operacyjne

Po wybudowaniu duże lotniska stoją przed wyzwaniami operacyjnymi, takimi jak zarządzanie przepływem pasażerów, optymalizacja rozkładów lotów, zapewnienie wydajnej obsługi bagażu i utrzymanie wysokiego poziomu obsługi klienta. Aby sprostać tym wyzwaniom i zwiększyć efektywność operacyjną, konieczne są skuteczne systemy i procedury zarządzania portami lotniczymi.

Złożoność technologiczna

Nowoczesne lotniska w dużym stopniu opierają się na złożonych systemach technologicznych do kontroli ruchu lotniczego, kontroli pasażerów, obsługi bagażu, komunikacji i zarządzania informacjami. Integracja i utrzymanie tych systemów wymaga specjalistycznej wiedzy i solidnych środków cyberbezpieczeństwa, aby zapobiec awariom systemów lub zagrożeniom cybernetycznym.

Zgodność z przepisami

Projekty budowy lotnisk muszą spełniać liczne wymogi regulacyjne na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym, obejmujące takie obszary, jak normy bezpieczeństwa, przepisy dotyczące ochrony środowiska, zagospodarowanie przestrzenne i przepisy lotnicze. Zapewnienie zgodności z przepisami przez cały cykl życia projektu jest niezbędne, aby uniknąć wyzwań prawnych i regulacyjnych.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.