Współczesny patriotyzm Polaków – duma, przywiązanie do kultury, gotowość do obrony ojczyzny

Przedstawiamy wyniki najnowszego Sondażu „Teraz Polska” mówiące o postawach patriotycznych współczesnych Polaków i analizujemy samo zjawisko patriotyzmu.

Od ponad trzech dekad Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego wyłania produkty i usługi najwyższej jakości i nagradza je Godłem „Teraz Polska”. Obecnie trwa przyjmowanie zgłoszeń do 34. edycji Konkursu „Teraz Polska”. Fundacja działa również na rzecz promowania krajowej przedsiębiorczości, monitoruje zachowania konsumentów i trendy rynkowe oraz uczestniczy w debacie publicznej, wyrażając opinie w sprawach kluczowych dla gospodarki kraju. Od kilkunastu lat realizuje badania społeczno-rynkowe, które mają na celu analizę głównych czynników wpływających na decyzje zakupowe Polaków. Jednak sondaż „Teraz Polska” nie bada wyłącznie postaw i zachowań konsumenckich. Zapytaliśmy respondentów również o to, czym jest dla nich dzisiaj patriotyzm. Mogli zaznaczyć maksymalnie trzy spośród siedmiu zaproponowanych odpowiedzi.

Patriotyzm to dla nas przede wszystkim duma z bycia Polakiem – takiej odpowiedzi udzieliło 59,8 proc. badanych. Aż 53 proc. respondentów uważa, że owym patriotyzmem jest przywiązanie do polskiej kultury i historii, a 39,4 proc. rozumie go jako gotowość do obrony kraju w obliczu zagrożenia. Te trzy wskazywane najczęściej postawy patriotyczne mają pewien symboliczny i górnolotny charakter, ich reprezentowanie i deklarowanie mają swoje źródło w narracjach pochodzących z dzieł narodowej kultury i tradycyjnego sposobu wychowania.

Kolejne wskazywane przez respondentów manifestacje patriotyzmu mają charakter praktyczny. W tej kategorii najpopularniejszą odpowiedzią jest deklaracja tłumacząca współczesny patriotyzm jako kupowanie polskich produktów (26,8 proc.). Nieco mniej osób wskazuje w tym kontekście na dbałość o wspólną przestrzeń (18,8 proc.) i wywieszanie flagi narodowej z okazji świąt narodowych (15,1 proc.). Co ciekawe, na ostatnim miejscu spośród wskazanych rozumień patriotyzmu znalazło się płacenie podatków w Polsce – takie przekonanie podziela raptem 8,9 proc. respondentów.

Współczesna i klasyczna definicja patriotyzmu

Już same wyniki Sondażu „Teraz Polska” wskazują, że patriotyzm nie jest rozumiany jednoznacznie. We współczesnej publicystyce i rozważaniach humanistycznych patriotyzm jest często definiowany jako miłość i oddanie ojczyźnie, obejmujące przywiązanie do jego wartości, zasad i dobrobytu. Współczesny patriotyzm kładzie nacisk na zaangażowanie obywatelskie, aktywne uczestnictwo w procesie demokratycznym i chęć wniesienia pozytywnego wkładu w dobro narodu. Wykracza poza zwykłą lojalność wobec rządu lub przywódców i może obejmować propagowanie sprawiedliwości społecznej, inkluzywności i doskonalenia społeczeństwa jako całości.

W bardziej tradycyjnym lub klasycznym sensie patriotyzm jest często postrzegany jako silne przywiązanie do ojczyzny, charakteryzujące się poczuciem obowiązku, lojalności i poświęcenia dla narodu. Klasyczny patriotyzm może podkreślać obronę suwerenności narodowej, zachowanie tożsamości kulturowej i chęć obrony kraju przed zagrożeniami zewnętrznymi. Może wiązać się z głębokim poczuciem dumy z historii, tradycji i osiągnięć własnego narodu.

Widać zatem na podstawie wyników Sondażu „Teraz Polska”, że w naszym kraju dominuje wciąż klasyczne rozumienie terminu patriotyzm. Zastanawiające jest, w jakim stopniu na taki stan rzeczy wpływają: krajowe i międzynarodowe dyskursy polityczne, niepokoje na świecie, w szczególności zaś wojna u naszego sąsiada – w Ukrainie.

Europa i trzy poziomy patriotyzmu

Analizując patriotyzm w różnych krajach Europy, można wskazać na trzy poziomy jego intensywności, w zależności od kraju, regionu, społeczności.

Wysokie nastroje patriotyczne

Kraje Europy Wschodniej, zwłaszcza te należące do byłego bloku sowieckiego, często wykazują silne uczucia patriotyczne. W krajach takich jak Polska, Węgry i kraje bałtyckie po uzyskaniu niepodległości nastąpił odrodzenie dumy narodowej. Kraje Europy Zachodniej o silnych tradycjach nacjonalistycznych, takie jak Francja i Wielka Brytania, mają historię nastrojów patriotycznych.

Zróżnicowane nastroje patriotyczne

Niemcy od kilkudziesięciu lat są ostrożne, jeśli chodzi o jawne przejawy patriotyzmu ze względu na skojarzenia z nazistowską przeszłością. Kraje Europy Południowej, takie jak Włochy i Hiszpania, mają zróżnicowany krajobraz społeczno-polityczny, a nastroje wobec patriotyzmu mocno różnią się w zależności od regionu.

Niski patriotyzm

Niektóre kraje Europy Północnej, takie jak Szwecja, Dania i Norwegia, często charakteryzują się bardziej powściągliwą postawą wobec jawnych przejawów patriotyzmu. Większy nacisk kładą na spójność społeczną i odpowiedzialność obywatelską.

Skąd w Polsce silne postawy patriotyczne

Myślenie patriotyczne jest w Polsce mocno zakorzenione, co można wiązać ze złożonym kontekstem historyczno-społecznym kraju. Na silne poczucie patriotyzmu składa się kilka kluczowych czynników

Historia walki i niepodległości

Polska ma długą historię walki o niepodległość i suwerenność. Kraj stanął w obliczu licznych najazdów, rozbiorów i okupacji, zwłaszcza w XVIII i XIX wieku. Pomimo tych wyzwań, Polacy zachowali silne poczucie tożsamości narodowej i opór wobec obcej dominacji.

Tożsamość kulturowa i religijna

Kościół katolicki odegrał znaczącą rolę w kształtowaniu polskiej tożsamości. Silny związek kultury polskiej z katolicyzmem przyczynił się do poczucia jedności i wspólnych wartości wśród ludności.

Opór i duma narodowa

Polacy są dumni ze swojej historii oporu i zdolności do zachowania swojej tożsamości kulturowej i narodowej nawet w okresach obcych rządów. Duch oporu, którego przykładem są wydarzenia takie jak Powstanie Warszawskie podczas II wojny światowej, sprzyja zbiorowemu poczuciu dumy.

Solidarność

Ruch Solidarności w latach 80. był przełomowym momentem w historii Polski. Był to związek zawodowy i ruch społeczny, który odegrał kluczową rolę w rzucaniu wyzwania reżimowi komunistycznemu. Ruch kładł nacisk na takie wartości, jak wolność, demokracja i duma narodowa.

Tradycje kulturowe i symbole

Polska posiada bogate dziedzictwo kulturowe z tradycjami, folklorem i symbolami narodowymi, które są głęboko zakorzenione w świadomości zbiorowej. Te elementy kulturowe przyczyniają się do silnego poczucia tożsamości i dumy.

Transformacja ustrojowa

Przejście od komunizmu do demokracji pod koniec XX wieku wzmocniło znaczenie tożsamości narodowej i patriotyzmu. Walka o wolność i demokrację stała się głównym tematem kształtowania postkomunistycznej tożsamości polskiej.

System edukacji

System edukacji w Polsce często kładzie nacisk na historię kraju, budując od najmłodszych lat poczucie dumy i związku z dziedzictwem narodowym.

Zagrożenia zewnętrzne i pozycja geopolityczna

Położenie geopolityczne Polski i historyczne doświadczenia bycia uwięzionym pomiędzy głównymi mocarstwami doprowadziły do wzrostu świadomości znaczenia bezpieczeństwa narodowego i suwerenności.

Ogólnie rzecz biorąc, połączenie zmagań historycznych, tożsamości kulturowej i religijnej, momentów zbiorowego oporu i silnego poczucia dumy narodowej przyczyniło się do głęboko zakorzenionego myślenia patriotycznego w Polsce. Jest to zjawisko wieloaspektowe, które ewoluowało na przestrzeni wieków i nadal kształtuje krajobraz społeczny i polityczny kraju.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.