Informacja dla uchodźców z Ukrainy – przekaż potrzebującym. Podstawowe zasady, gdzie się zgłosić, adresy i numery telefonów

Do Polski napływa fala uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Przedstawiamy najpotrzebniejsze informacje w czterech językach.

1.  Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski.

 

2. Jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego.

 

3. W punkcie recepcyjnym:

 

    otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce,

    zapewnimy Ci tymczasowe zakwaterowanie w Polsce,

    otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.

 

WOJEWÓDZTWO | ADRES PUNKTU RECEPCYJNEGO

 

Dolnośląskie

 

    Wrocław, ul. Wittiga 4

 

Kujawsko-Pomorskie    

 

    Hotel Kopernik, Toruń, ul. Wola Zamkowa 16

 

Lubelskie           

 

    Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle

    Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22-540 Dołhobyczów

    Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22-523 Horodło

    Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska

    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie – ul. Graniczna 2A, 22-100 Chełm

    Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – ul. Ciesielczuka 2, 22-500 Hrubieszów

    Ośrodek Sportu i Rekreacji – Aleja Sportowa 8, 22-600 Tomaszów Lubelski

 

Lubuskie            

 

    Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 

Łódzkie

 

    Łódzki Dom Kultury, Łódź, ul. Traugutta 18

 

Małopolska

 

    Kraków, Dworzec Główny, przy wejściu na czwarty peron od strony kas biletowych – ul. Pawia, 31-154 Kraków

 

Mazowieckie

 

    Dworzec Warszawa Zachodnia, Al. Jerozolimskie 142

 

Opolskie

 

    Dom Studenta „Sokrates”, ul. Małopolska 22, 45-301 Opole

 

Podkarpackie

 

    Świetlica, Korczowa 155, 37-552 Korczowa

    Hala sportowa – Medyka 285, 37-732 Medyka

    Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama

    Była Szkoła Podstawowa w Łodynie,  Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne

    Centrum Handlu i Magazynowania Korczowa Dolina – Hala Kijowska – Młyny 90, 37-552 Młyny

    Przemyśl dworzec kolejowy, Plac Legionów 1, 37-700 Przemyśl

 

Podlaskie          

 

    Kompleks Hotelowy JARD „Nad Zalewem”, ul. Białostocka 94-98, 16-010 Wasilków

 

Pomorskie

 

    Dom Harcerza, Gdańsk, ul. Za murami 2/10

 

Śląskie

 

    CARITAS, 40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 10

 

Świętokrzyskie

 

    Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3

 

Warmińsko-Mazurskie

 

    10-575 Olsztyn, Al. Piłsudskiego 7/9

 

Wielkopolska

 

    Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska 14, Poznań

 

Zachodniopomorskie

 

    Al. Piastów 40A, Szczecin

 

INFOLINIA

 

+48 47 721 75 75

WIĘCEJ INFORMACJI

 

www.ua.gov.pl

 


 

Інформація для біженців з України

 

1. Якщо Ви рятуєтесь від збройного конфлікту в Україні, Ви зможете в'їхати до Польщі.

 

2. Якщо у Вас немає гарантованого місця перебування в Польщі, зверніться до найближчого рецепційного центра.

 

3. У рецепційному центрі:

 

    Ви отримаєте додаткову інформацію про Ваше перебування в Польщі,

    ми надамо Вам тимчасове житло в Польщі,

    Ви отримаєте гаряче харчування, напої, базову медичну допомогу та місце для відпочинку.

 

ВОЄВОДСТВО | АДРЕСА РЕЦЕПЦІЙНОГО ЦЕНТРУ

 

Нижньосілезьке

 

    Вроцлав, вул. Віттіга, 4

 

Куявсько-Поморське

 

    Готель «Копернік», Торунь, вул. Воля Замкова, 16

 

Люблінське           

 

    Палац Суходольських, Ґмінний центр культури і туризму, вул. Паркова, 5, 22-175 Дорогуськ  – житловий масив

    Прикордонний центр культури і відпочинку, вул. Спулдзельча, 8 22-540 Долгобичів

    Обєднання шкіл у Городлі, вул. Пілсудського, 58 22-523 Городло

    Початкова школа у Любичі Королівській (ззаду спортивного залу), вул. Яна Собєського,5 5, 22-680 Любича Королівська

    Міський центр спорту і відпочинку у Холмі –вул. Ґранічна, 2A, 22-100 Холм

    Грубешовський центр спорту і відпочинку – вул. Цєсєльчука, 2, 22-500 Грубешів

    Центр спорту і відпочинку – алея Спортова, 8, 22-600 Томашів Люблінський

 

Любуське            

 

    Любуське Воєводське управління у Ґожуві Великопольському, вул. Ягеллончика, 8, 66-400 Ґожув Великопольський

 

Лодзьке

 

    Лодзький будинок культури, Лодзь, вул. Трауґутта, 18

 

Малопольське

 

    Краків, Головний залізничний вокзал, біля входу на четвертий перон, з боку кас, вул. Павя, 31-154 Краків

 

Мазовецьке

 

    Вокзал Варшава-Західна, Ієрусалимські алеї, 142

 

Опольське

 

    Студентський гуртожиток «Сократ», вул. Малопольська, 22 22, 45-301 Ополе

 

Підкарпатське

 

    Клуб, Корчова 155, 37-552 Корчова

    Спортивний зал – Медика285, 37-732 Медика

    Початкова школа у м. Кровіца Сама, 183, 37-625 Кровіца Сама

    Колишня початкова школа у Лодині,  Лодиня 41, 38-700 Устшикі Дольне

    Центр торгівлі і складування Корчова Долина – Київський хол – Млини, 90, 37-552 Млини

    Перемишль, Залізничний вокзал, пл. Легіонів, 1, 37-700 Перемишль

 

Підляшське          

 

    Готельний комплекс JARD „Над Заливом”, вул. Білостоцька, 94-98, 16-010 Васильків

 

Поморське

 

    Дім харцера, Гданськ, вул. За мурами 2/10

 

Сілезьке

 

    CARITAS, 40-042 Катовіце, вул. Віта Ствоша, 10

 

Свєнтокшиське

 

    Свєнтокшиське Воєводське управління у Кєльце, алея IX Сторіч Кєльце, 3

 

Вармінсько-Мазурське

 

    10-575 Ольштин, алея Пілсудського, 7/9

 

Великопольське

 

    Міжнародний познанський ярмарок, вул. Глоговська, 14, Познань

 

Західнопоморське

 

    Алея П’ястів, 40A, Шчецін

 

ГАРЯЧА ЛІНІЯ

 

+48 47 721 75 75

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ

 

www.ua.gov.pl

 


 

Информация для беженцев из Украины

 

1. Если Bы бежите от вооруженного конфликта в Украине, Bас допустят в Польшу.

 

2. Если у Bас нет гарантированного места пребывания в Польше, обратитесь в ближайший пункт приема.

 

3. B пункте приема:

 

    Bы получите более подробную информацию о Bашем пребывании в Польше,

    мы предоставим Bам временное жилье в Польше,

    Bы получите горячую еду, питье, базовую медицинскую помощь и место для отдыха.

 

ВОЕВОДСТВО| АДЕРЕС РЕЦЕПЦИОННОГО ЦЕНТРА

 

Нижнесилезское

 

    Вроцлав, ул. Виттига, 4

 

Куявско-Поморское

 

    Гостиница «Коперник», Торунь, ул. Воля Замкова, 16

 

Люблинское          

 

    Дворец Суходольских, Гминный центр культуры и туризма, ул. Парковая, 5, 22-175 Дорохуск – жилмассив

    Приграничный Центр культуры и отдыха, ул. Спулдзельча, 8, 22-540 Долгобычев

    Объединение школ в Городло, ул. Пилсудского, 58, 22-523 Городло

    Начальная школа в Любыче Королевской (с задней стороны спортивного зала), ул. Яна III Собеского, 5, 22-680 Любыча Королевская

    Городской центр спорта и отдыха в Холме – ул. Граничная, 2A, 22-100 Холм

    Грубешовский центр спорта и отдыха  – ул. Цесельчука, 2, 22-500 Грубешов

    Центр спорта и отдыха – алея Спортова, 8, 22-600 Томашов Люблинский

 

Любушское            

 

    Любушское воеводское управление в Гожуве Великопольском, ул. Ягеллончика, 8, 66-400 Гожов Великопольский

 

Лодзьское

 

    Лодзьский дом культуры, Лодзь, ул. Траугутта, 18

 

Малопольское

 

    Краков, Главный железнодорожный вокзал, у входа на четвертый перрон со стороны билетных касс –ул. Павя, 31-154 Краков

 

Мазовецкое

 

    Вокзал Варшава-Западная, Иерусалимские аллеи, 142

 

Опольское

 

    Студенческое общежитие «Сократ», ул. Малопольская, 22 45-301 Ополе

 

Подкарпатское

 

    Клуб, Корчова, 155, 37-552 Корчова

    Спортивный зал – Медыка, 285, 37-732 Медыка

    Начальная школа в местности Кровица Сама, 183, 37-625 Кровица Сама

    Бывшая начальная школа в Лодыне,  Лодына 41, 38-700 Устшики Дольнэ

    Центр торговли и складирования, Корчова долина – Киевский холл – Млыны, 90, 37-552 Млыны

    Перемышль, железнодорожный вокзал, пл. Легионов, 1, 37-700 Перемышль

 

Подляшское          

 

    Гостиничный комплекс JARD «У залива», ул. Белостоцкая, 94-98, 16-010 Васильков

 

Поморское

 

    Дом харцера, Гданьск, ул. За мурами/За стенами, 2/10

 

Силезское

 

    CARITAS, 40-042 Катовице, ул. Вита Ствоша, 10

 

Свентокшиское

 

    Свентокшиское воеводское управление в Кельце, алея IX Столетий Кельце, 3

 

Варминьско-Мазурское

 

    10-575 Ольштын, ал. Пилсудского, 7/9

 

Великопольское

 

    Международная познаньская ярмарка, ул. Глоговска, 14, Познань

 

Западно-поморское

 

    Ал. Пястов, 40A, Шецин

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

 

+48 47 721 75 75

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 

www.ua.gov.pl

 


 

Information for refugees from Ukraine

 

1. If you are escaping from the armed conflict in Ukraine, you will be admitted to Poland.

 

2. If you do not have a place of stay in Poland, go to the nearest reception point.

 

3. At the reception point:

 

    you will receive more detailed information about your stay in Poland,

    we will provide you with temporary accommodation in Poland,

    you will receive a hot meal, drink, basic medical assistance and a place to rest.                                         

 

VOIVODSHIP | ADDRESS OF THE RECEPTION POINT

 

Dolnośląskie

 

    Wrocław, 4 Wittiga Street

 

Kujawsko-Pomorskie    

 

    Hotel Kopernik, Toruń, 16 Wola Zamkowa Street

 

Lubelskie           

 

    Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki (The Suchodolski Palace - Municipal Centre of Culture and Tourism), 5 Parkowa Street, 22-175 Dorohusk – an estate

    Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji (Border Centre of Culture and Recreation), 8 Spółdzielcza Street, 22-540 Dołhobyczów

    Zespół Szkół w Horodle (Complex of Schools in Horodło), 58 Piłsudskiego Street, 22-523 Horodło

    Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej) (Primary School in Lubycza Królewska (sports hall facilities)), 5 Jana III Sobieskiego Street, 22-680 Lubycza Królewska

    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie  (Municipal Sports and Recreation Centre in Chełm ) – 2A Graniczna Street, 22-100 Chełm

    Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji (Hrubieszów Sports and Recreation Centre) – 2 Ciesielczuka Street, 22-500 Hrubieszów

    Ośrodek Sportu i Rekreacji (Sports and Recreation Centre) – 8 Aleja Sportowa, 22-600 Tomaszów Lubelski

 

Lubuskie            

 

    Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim (Lubuskie Voivodship Office in Gorzów Wielkopolski), 8 Jagiellończyka Street, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 

Łódzkie

 

    Łódzki Dom Kultury (Łódzki Cultural Centre), Łódź, 18 Traugutta Street

 

Małopolska

 

    Kraków, Dworzec Główny (Main Railway Station), at the entrance to the fourth platform from the ticket offices) – Pawia Street, 31-154 Kraków

 

Mazowieckie

 

    Dworzec Warszawa Zachodnia (Warszawa Zachodnia Railway Station), 142 Aleje Jerozolimskie

 

Opolskie

 

    Dom Studenta „Sokrates” (Student House “Sokrates”), 22 Małopolska Street, 45-301 Opole

 

Podkarpackie

 

    Świetlica (Recreation Room), 155 Korczowa Street, 37-552 Korczowa

    Hala sportowa (Sports hall)– Medyka 285, 37-732 Medyka

    Szkoła Podstawowa (Primary School) in Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama

    Była Szkoła Podstawowa w Łodynie (Former Primary School in Łodyna), Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne

    Centrum Handlu i Magazynowania Korczowa Dolina (Trade and Storage Centre the Korczowa Valley) – Hala Kijowska – Młyny 90, 37-552 Młyny

    Przemyśl dworzec kolejowy (railway station), 1 Plac Legionów, 37-700 Przemyśl

 

Podlaskie          

 

    Kompleks Hotelowy JARD „Nad Zalewem” (Hotel Complex JARD "Nad Zalewem"), 94-98 Białostocka Street, 16-010 Wasilków

 

Pomorskie

 

    Dom Harcerza (Scout House), Gdańsk, 2/10 Za murami Street

 

Śląskie

 

    CARITAS, 40-042 Katowice, 10 Wita Stwosza Street

 

Świętokrzyskie

 

    Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach (Świętokrzyskie Voivodship Office in Kielce), 3 Al. IX Wieków Kielc

 

Warmińsko-Mazurskie

 

    10-575 Olsztyn, 7/9 Al. Piłsudskiego

 

Wielkopolska

 

    Międzynarodowe Targi Poznańskie (Poznań International Fair), 14 Głogowska Street, Poznań

 

Zachodniopomorskie

 

    40A Al. Piastów, Szczecin

 

HOTLINE

 

+48 47 721 75 75

MORE INFORMATION

www.ua.gov.pl

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.