25. edycja Konkursu „Teraz Polska”.

  • Fot. KAMIL BROSZKO/BROSZKO.COM
    Fot. KAMIL BROSZKO/BROSZKO.COM

Z Aleksandrem Kwaśniewskim, prezydentem RP w latach 1995–2005, patronem honorowym Konkursu „Teraz Polska” w latach 1995–2005, rozmawia Krzysztof Przybył.

Krzysztof Przybył: Jak pan prezydent ocenia 25 lat polskiej transformacji?

Aleksander Kwaśniewski: Polska transformacja, oceniana z dystansu ćwierćwiecza, okazała się sukcesem, który przyniósł państwu i społeczeństwu polskiemu wyraźny postęp, przy czym ocena ta opiera się na twardych faktach we wszystkich wymiarach: gospodarczym, politycznym i społecznym.

Gospodarcze efekty transformacji można zilustrować dwoma przykładami. Po pierwsze, spośród 11 państw regionu Europy Środkowej skumulowany wzrost gospodarczy był w Polsce najwyższy, osiągając wartość ponad dwukrotnie większą niż w 1989 r. Po drugie, gospodarka polska po transformacji wykazała stabilność i odporność. Nie uległa recesji w okresie kryzysu światowego w 2008 r. ani stagnacji w okresie późniejszym, tym samym wyraźnie zmniejszając dystans do państw zachodnich.

Sukces transformacji politycznej polegał na zbudowaniu wspólnym wysiłkiem całego społeczeństwa kompletnego i stabilnego systemu demokratycznego w wolnym, suwerennym państwie, z niezależnym sądownictwem, silnym samorządem terytorialnym, instytucjami społeczeństwa obywatelskiego oraz zapewniającym ochronę wolności i praw obywateli systemem prawnym, zwieńczonym konstytucją od 18 lat służącą Polsce. To ogromny sukces (szczególnie w kontekście dwóch wieków historii Polski i Polaków), który stał się podstawą dalszych osiągnięć państwa polskiego w sferze politycznej. Stanowił ważny argument za przyjęciem Polski do NATO w 1999 r. (co umocniło stan naszego bezpieczeństwa) oraz Unii Europejskiej w 2004 r.

Nastąpił wzrost poziomu życia, wyrażający się w poziomie rozwoju gospodarczego na głowę mieszkańca. W efekcie znacznie zmniejszył się nasz dystans do państw Europy Zachodniej. Rozwinął się system edukacji na poziomie wyższym. Ogromne znaczenie miało tworzenie społeczeństwa obywatelskiego i jego rosnący dorobek, w tym umacnianie się i wzrost aktywności ekonomicznej i społecznej samorządów terytorialnych.

KP: Jakie wyzwania stoją dzisiaj przed Polską?

AK: Podstawowe wyzwanie w sferze gospodarczej dotyczy rozwijania gospodarki innowacyjnej z udziałem nowoczesnego przemysłu, efektywnie powiązanego z nauką. Wymóg innowacyjności gospodarki jest dzisiaj warunkiem konkurencyjności na rynku europejskim i światowym. Niezbędne są dalsze dostosowania prawno-organizacyjne, wspierające efektywność współdziałania podmiotów nauki i biznesu.

Drugim wyzwaniem jest optymalne dostosowanie polityki społecznej do celów rozwojowych. Bezrobocie, utrzymujące się nadal na dość wysokim poziomie, istotna skala emigracji zarobkowej, znaczne rozwarstwienie ekonomiczne społeczeństwa, niewydolny i powszechnie krytykowany system opieki zdrowotnej wskazują, że w dziedzinie polityki społecznej potrzebne są dalsze przekształcenia, oparte na dialogu społecznym, rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz rzetelnych analizach naukowych.

W sferze polityki wyzwaniem są pogłębiające się podziały wewnętrzne i walki polityczne, których klimat przenosi się do społeczeństwa, tworząc atmosferę niechęci, frustracji i niemocy. Nasilanie się tych postaw może zahamować dynamikę polskiego rozwoju. Trzeba z nimi walczyć, proponować tworzenie wspólnot wokół ludzi sukcesu na rzecz realizacji nowych wyzwań, promować współpracę jako drogę do tego, aby każdy sukces budował następny.

KP: Czy wrodzona przedsiębiorczość Polaków przyczyniła się do sukcesów gospodarczych Polski?

AK: Podzielam pogląd, że naturalna przedsiębiorczość Polaków jest ważnym czynnikiem sprawczym polskiego sukcesu. Trzeba to podkreślać, ukazywać przykłady ważnych inicjatyw i osiągnięć potwierdzających ten fakt. Znakomicie czyni to Konkurs „Teraz Polska”.

KP: Jak ocenia pan rolę Polskiego Programu Promocyjnego w rozwoju polskiej gospodarki?

AK: Polski Program Promocyjny towarzyszy przemianom w naszym kraju już niemal ćwierć wieku. Dwudziesta piąta edycja Konkursu „Teraz Polska” to piękny i ważny jubileusz. Całemu zespołowi Fundacji i wszystkim współpracownikom składam serdeczne gratulacje. Byłem i nadal jestem przekonany, że przedsiębiorstwa, produkty, usługi czy gminy wyróżnione Godłem „Teraz Polska” należą do awangardy polskich przemian i polskiej przedsiębiorczości. Konkurs „Teraz Polska” to dobra i wartościowa inicjatywa, ważny symbol promocyjny polskiej gospodarki. Należy go wspierać i pielęgnować, dla dobra Polski i całej Unii Europejskiej.

 

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.