Starzejące się społeczeństwo zmieni handel

Polskie społeczeństwo jest jednym z najszybciej starzejących się w UE. To wkrótce wymusi na branży handlowej pewne zmiany. Będzie to proces stopniowy, jednak już dziś należy się do niego przygotować.

Mówi się, że na transformacji zyskają sieci, które postawią na marki własne. Z kolei część obrotu mogą stracić firmy handlowe i producenckie nastawione głównie na młodszego odbiorcę. Nie można też wykluczyć zmian związanych z opakowaniami czy napisami na nich, a także szerokością alejek w sklepach. Dzisiejsi 60-latkowie i 70-latkowie wkrótce będą też sprawniej korzystać z nowych technologii, co zasadniczo da im dostęp do lepszych cen. Tak, według znawców tematu, ma wyglądać handel w niedalekiej przyszłości.

Jak jeszcze zmieni się handel w wyniku starzenia się społeczeństwa? Oto kilka najważniejszych trendów.

Zmiana preferencji konsumentów

Wraz ze starzeniem się społeczeństwa preferencje konsumentów mają tendencję do zmiany. Osoby starsze mogą przedkładać opiekę zdrowotną, wypoczynek i usługi nad dobra trwałe i tradycyjne produkty konsumenckie. Ta zmiana preferencji może prowadzić do zmian w rodzajach towarów i usług, na które jest popyt, co z kolei może mieć wpływ na handel międzynarodowy. Na przykład może wystąpić zwiększony popyt na produkty farmaceutyczne, wyroby medyczne i usługi opieki zdrowotnej.

Zwiększony popyt na produkty i usługi związane z opieką zdrowotną

Starzejące się społeczeństwa zazwyczaj wymagają większej liczby produktów i usług związanych z opieką zdrowotną. Może to obejmować leki na receptę, sprzęt medyczny i placówki opieki długoterminowej. Kraje o starzejącym się społeczeństwie mogą doświadczyć zwiększonego importu tych produktów, aby zaspokoić rosnący popyt, co może prowadzić do zmian w ich bilansach handlowych.

Zmiany w uczestnictwie w rynku pracy

Starzenie się społeczeństwa często skutkuje mniejszą liczbą ludności w wieku produkcyjnym. Może to prowadzić do niedoborów siły roboczej w niektórych branżach, co może skłonić kraje do większego polegania na zagranicznej sile roboczej poprzez programy imigracyjne lub pracy tymczasowej. W niektórych przypadkach na umowy handlowe może mieć wpływ potrzeba transgranicznej mobilności pracowników.

Fundusze emerytalne i ubezpieczenia społeczne

Starzejące się społeczeństwa mogą nadwyrężać budżety rządowe, ponieważ coraz więcej emerytów jest zależnych od programów emerytalnych i ubezpieczeń społecznych. Może to prowadzić do wyzwań fiskalnych, potencjalnie wpływających na zdolność kraju do prowadzenia handlu lub inwestowania w infrastrukturę. Handel może odegrać rolę w stawianiu czoła tym wyzwaniom fiskalnym, zapewniając dochody w postaci ceł i podatków nakładanych na importowane towary.

Zmiany we wzorcach inwestowania

Osoby starsze często poszukują możliwości inwestycyjnych zapewniających stabilny dochód i bezpieczeństwo. Może to prowadzić do zwiększenia inwestycji w aktywa zagraniczne, takie jak zagraniczne nieruchomości czy obligacje. Zmiany w wzorcach inwestycji mogą wpływać na przepływy kapitału między krajami, wpływając na kursy wymiany i konkurencyjność handlu.

Turystyka globalna

Starzenie się społeczeństwa może przyczynić się do wzrostu globalnej turystyki, ponieważ osoby starsze mają więcej czasu wolnego i dochodów do dyspozycji. Może to pobudzić sektor usług i prowadzić do większego popytu na towary i usługi związane z podróżami, takie jak transport, zakwaterowanie i rozrywka, co może mieć potencjalny wpływ na handel międzynarodowy.

Turystyka zdrowotna

Niektóre starzejące się osoby mogą szukać leczenia lub procedur medycznych za granicą, co jest zjawiskiem znanym jako turystyka medyczna. Kraje posiadające zaawansowane systemy opieki zdrowotnej mogą przyciągać pacjentów z innych krajów, przyczyniając się do międzynarodowego handlu usługami opieki zdrowotnej.

Usługi opieki długoterminowej

W miarę wzrostu populacji osób starszych może rosnąć zapotrzebowanie na usługi opieki długoterminowej, takie jak domy opieki i ośrodki opieki. Kraje posiadające konkurencyjną ofertę w tym sektorze mogą odnotować zwiększony międzynarodowy popyt na te usługi.

Odpowiedzi na zasady

Rządy mogą wdrażać polityki mające na celu sprostanie wyzwaniom stawianym przez starzenie się społeczeństwa. Polityki te mogą obejmować reformy opieki zdrowotnej, dostosowanie wieku emerytalnego i ulepszenie siatki bezpieczeństwa socjalnego. Takie zmiany polityki mogą mieć pośredni wpływ na handel międzynarodowy, wpływając na wzorce konsumpcji krajowej i stabilność gospodarczą.

Podsumowując, starzenie się społeczeństwa może prowadzić do zmian preferencji konsumentów, zmian w dynamice siły roboczej, zwiększonego popytu na produkty i usługi związane z opieką zdrowotną oraz dostosowań w polityce inwestycyjnej i fiskalnej. Czynniki te mogą łącznie wpływać na wzorce i dynamikę handlu międzynarodowego, potencjalnie tworząc zarówno wyzwania, jak i możliwości dla krajów i przedsiębiorstw zaangażowanych w handel światowy.

Czytaj także

Najciekawsze artykuły i wywiady wprost na Twoją skrzynkę pocztową!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc z siedzibą w Warszawie (00-033), przy ul. Górskiego 1. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: bestplace@bestplaceinstitute.org, telefonicznie pod numerem +48 22 201 26 94 lub pisemnie na adres Fundacji.

Państwa dane są i będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Uzasadnionymi interesami administratora jest prowadzenie newslettera i informowanie osób zainteresowanych o działaniach Fundacji.

Dane osobowe będą udostępniane do wglądu dostawcom usług IT w zakresie niezbędnym do utrzymania infrastruktury IT.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w wymienionym celu.

Uprzejmie informujemy, iż przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, do usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania, do sprzeciwu na przetwarzanie a także prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe). Przysługuje Państwu także możliwość skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub do właściwego sądu.

Podanie danych jest niezbędne do subskrypcji newslettera, niepodanie danych uniemożliwi wysyłkę.